Kun puhumme kestävästä kehityksestä, monille tulee ensimmäisenä mieleen kierrätys, uusiutuva energia tai jopa vegaanius. Mutta harvemmin ajattelemme yrittäjyyttä keinona edistää kestävää kehitystä. Kuitenkin, yrittäjyys on yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa yhteiskuntaan ja luoda todellista muutosta.

Kestävä kehitys ei ole vain ympäristönsuojelua; se on monitahoinen käsite, joka yhdistää ympäristön, talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Ja juuri tässä yrittäjyys astuu kuvaan. Yrittäjät ovat aina olleet eturintamassa innovoimassa ja luomassa uusia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. He näkevät mahdollisuuksia siellä, missä muut näkevät ongelmia.

Yrittäjyys ei ole vain taloudellisen hyödyn tavoittelua. Se on työkalu, jolla voidaan vaikuttaa ja luoda muutosta. Kansalaisaktivismin, politiikan ja muiden vaikuttamisen keinojen rinnalla yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden organisoida ihmisiä yhteisen vision ympärille ja luoda kestävää arvoa.

Yrittäjyyden ja kestävän kehityksen yhteenkietoutuminen

Yrittäjyyden juuret ulottuvat syvälle ihmiskunnan historiaan. Alkuaikojen kauppiaista ja käsityöläisistä nykypäivän monikansallisiin korporaatioihin, yrittäjyyden ydin on ollut luoda arvoa ja vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Historiallisesti yrittäjyyden päätarkoitus on ollut voiton tavoittelu ja taloudellinen menestys. Yritystoiminnan käsitys oli pitkälti sidottu ajatukseen taloudellisesta kasvusta ja materiaalisesta hyvinvoinnista.

Kuitenkin, teollisen vallankumouksen ja globalisaation myötä, yrittäjyyden rooli ja merkitys yhteiskunnassa alkoivat muuttua. Ympäristön, työntekijöiden oikeuksien ja yhteiskunnallisten kysymysten nousu keskiöön ovat haastaneet perinteisen käsityksen yrittäjyydestä. Yrittäjyyden päätarkoitus alkoi laajentua pelkästä taloudellisesta voitosta kohti laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Nykyään yrittäjyyden ja kestävän kehityksen välinen suhde on tiiviimpi kuin koskaan. Useat yrittäjät näkevät itsensä muutoksen tekijöinä, jotka voivat ratkaista maailman suurimpia haasteita. Kestävä kehitys on tullut olennaiseksi osaksi yritystoimintaa, ja monet yrittäjät pyrkivät yhdistämään taloudellisen menestyksen ympäristölliseen ja sosiaaliseen vastuuseen.

Yrittäjyyden uniikkius piilee sen kyvyssä innovoida, kokeilla ja ottaa riskejä. Tämä tekee yrittäjyydestä erityisen tehokkaan tavan vaikuttaa kestävään kehitykseen. Yrittäjät voivat nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin, testata uusia ratkaisuja ja skaalata niitä laajemmalle yleisölle.

Kun miettii yrittäjyyttä ekologisen kestävyyden näkökulmasta, ajatuksemme saattavat ensin kohdistua selkeisiin ratkaisuihin, kuten materiaalien uusiokäyttöön. Mutta syvemmällä tasolla yrittäjyys on kyky nähdä maailma uusin silmin ja tunnistaa mahdollisuuksia, joita muut eivät näe. Yrittäjät voivat kysyä: ”Miten voimme tehdä asioita toisin? Miten voimme hyödyntää olemassa olevia resursseja kestävämmin?” Tämä ajattelutapa voi johtaa innovaatioihin, jotka suojelevat ympäristöä ja edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Donut Economics -malli (Raworth, 2018)

Hyvä esimerkki tutkia yrityksen toimintaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta on Donut Economics -malli, jonka kehitti Kate Raworth, joka on visuaalinen esitys taloudesta, joka pyrkii tasapainottamaan ihmisten perustarpeet (mallin sisäosa) ja planeettamme ekologiset rajat (mallin ulkokehä). Tämä ”donitsi” kuvaa turvallista ja oikeudenmukaista tilaa ihmiskunnalle, jossa ei ylitetä ekologisia rajoja eikä jätetä ketään jälkeen.

Kun tarkastellaan yrittäjyyden historiallista kehitystä donitsitalouden näkökulmasta, huomataan, että monet aiemmat yrittäjyysmallit ovat keskittyneet lähinnä taloudelliseen kasvuun, usein ylittäen planeettamme ekologiset rajat. Tämä on johtanut ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Toisaalta, monissa tapauksissa yrittäjyys ei ole myöskään vastannut ihmisten perustarpeisiin, jättäen monet yhteiskunnan jäsenet taakse.

Nykyisessä yrittäjyysmaailmassa donitsitalouden malli tarjoaa vision siitä, miten yritykset voivat toimia kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Yrittäjät voivat nyt nähdä itsensä paitsi taloudellisten hyödyn saajina myös voimana, jotka edistävät sosiaalista ja ekologista hyvinvointia.

Yrittäjyyden uniikkius – kyky innovoida, kokeilla ja ottaa riskejä – tekee siitä erityisen sopivan donitsitalouden mallin toteuttamiseen. Yrittäjät voivat kehittää ratkaisuja, jotka paitsi tuottavat taloudellista arvoa, myös edistävät ympäristön suojelua ja ihmisten perustarpeiden täyttymistä.

Sosiaalinen kestävyys

Yrittäjyys ei ole vain liiketoimintaa; se on myös yhteisöllisyyttä. Yrittäjät voivat rakentaa yrityksiä, jotka edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Esimerkiksi yritykset, jotka tarjoavat koulutusta ja työpaikkoja heikommassa asemassa oleville ihmisille, voivat vaikuttaa merkittävästi yhteisöjen hyvinvointiin. Yrittäjyys voi myös tarjota ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin, kuten syrjäytymiseen tai terveydenhuollon haasteisiin.

Taloudellinen kestävyys

Perinteisesti yrittäjyyden on nähty olevan ensisijaisesti taloudellisen voiton tavoittelua. Mutta nykyaikainen yrittäjyys ymmärtää, että todellinen menestys tulee, kun otetaan huomioon sekä ympäristö että ihmiset. Yrittäjät voivat rakentaa liiketoimintamalleja, jotka ovat sekä taloudellisesti kannattavia että kestäviä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja uusiutuvaan energiaan, eettisiin toimitusketjuihin tai paikallisiin yhteisöihin.

Yrittäjyyden uniikki mahdollisuus

Yrittäjyys on paljon enemmän kuin vain yrityksen perustaminen. Se on ainutlaatuinen matka, joka tarjoaa yksilölle mahdollisuuden ottaa täyden omistajuuden omasta tekemisestään. Tämä omistajuuden tunne voi olla voimaannuttavaa ja kasvattaa yksilöä monin tavoin. Yrittäjänä kohtaat haasteita, teet virheitä, opit ja kasvat. Tämä uniikki jatkuva oppimisprosessi ei ainoastaan edistä yrityksen menestystä, vaan myös yrittäjän henkilökohtaista kehitystä.

Yrittäjyyden merkitys kestävän kehityksen edistämisessä

Kun pysähdymme miettimään yrittäjyyden ja kestävän kehityksen välistä suhdetta, huomaamme, että ne ovat kuin kaksi palapelin palaa, jotka täydentävät toisiaan. Yrittäjyys on aina ollut muutoksen ja innovaation moottori, ja nykypäivänä se on entistä tärkeämpää, kun kohtaamme monimutkaisia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä haasteita.

Yrittäjyydessä on kyse rohkeudesta, näkemyksestä ja toiminnasta. Se on kyky nähdä maailma sellaisena kuin se voisi olla, ei vain sellaisena kuin se on. Tämä ajattelutapa on olennainen osa kestävän kehityksen edistämistä. Kestävä kehitys vaatii meitä katsomaan tulevaisuuteen, tunnistamaan pitkän aikavälin vaikutukset ja toimimaan vastuullisesti.

Jokainen meistä, olipa kyseessä sitten yrittäjä, kuluttaja tai kansalainen, on osa tätä suurta yhteiskunnallista ja ekologista verkostoa. Meillä on valta vaikuttaa ja tehdä valintoja, jotka heijastuvat laajemmin maailmaan ympärillämme.

Yrittäjänä voit kysyä itseltäsi: Miten yritykseni voi tuottaa arvoa paitsi taloudellisesti, myös yhteiskunnallisesti ja ekologisesti? Miten voimme innovoida ja luoda ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä?

Kuluttajana voit tehdä tietoisia valintoja: Ostamalla tuotteita ja palveluita yrityksiltä, jotka sitoutuvat kestävään kehitykseen. Voit myös vähentää kulutustasi, kierrättää ja tukea paikallisia yrittäjiä.

Lopulta, kestävä kehitys ei ole vain isoja tekoja tai suuria päätöksiä. Se on jokapäiväisiä pieniä valintoja, jotka kumulatiivisesti muodostavat suuren vaikutuksen. Jokainen teko, pieni tai suuri, luo aallon, joka voi vaikuttaa maailmaan ympärillämme.

Joten, mieti tänään: Miten voit vaikuttaa? Miten voit olla osa muutosta, jota haluat nähdä maailmassa?

Kirjoittajasta:
Aaro Angerpuro on helsinkiläinen kauppatieteiden kandidaatti, yrittäjä, Giggeli-projektin perustaja ja Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen. Hän uskoo, että yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjyys voivat olla työkaluja monien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen.

Lähteet

  1. Raworth, K. (2018, January 25). How to do business with doughnuts. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-to-do-business-with-doughnuts/
Share This